Award of Degree BA External


Award of Degree BA ExternalPass & Complete List 1st Year - Bachelor of Arts
Pass & Complete List 2nd Year - Bachelor of Arts
Pass & Complete List 3rd Year - Bachelor of Arts
BA Award of the Degree List - Bachelor of Arts