வியாபார நிருவாகமாணி மற்றும் வர்த்தகமாணி (பழைய பாடத்திட்டம்-வெளிவாரி) முதலாம், இரண்டாம், மற்றும் மூன்றாம் வருட பரீட்சைகள்


வியாபார நிருவாகமாணி மற்றும் வர்த்தகமாணி (பழைய பாடத்திட்டம்-வெளிவாரி) முதலாம், இரண்டாம், மற்றும் மூன்றாம் வருட பரீட்சைகள்Notice